Bestyrelsens arbejdsområder

Formandens arbejdsområder

I henhold til Troense Kajakklubs gældende vedtægter vælges formanden på den ordinære generalforsamling i lige år.

Det er formandens opgave at

 • repræsentere foreningen udadtil, fx i forhold til offentlige myndigheder.
 • modtage post til kajakklubben.
 • deltage i forhandlinger med samarbejdspartnere (f.eks. Svendborg Kommune).
 • sammen med næstformand/sekretær at udarbejde dagsorden til bestyrelsesmøder.
 • at udarbejde formandsberetning til generalforsamlingen.
 • at stå for den officielle del ved standerhejsning og standerstrygning.
 • at være presseansvarlig.

Det er formandens ansvar at

 • indkalde til generalforsamling.
 • ansøge om lån af svømmehal og diverse motionsrum til vinter- aktiviteter.
 • at reservere Bådelaugets hus til årets generalforsamling.
 • opdatere bestyrelses- og udvalgslisten.
 • lave indstillinger til SIS.
 • at holde HVEM – HVAD – HVOR opdateret.

 

Næstformandens/sekretærens arbejdsområder

I henhold til Troense Kajakklubs gældende vedtægter vælges sekretæren/næstformanden på den ordinære generalforsamling i ulige år.

Det er næstformandens opgave at

 • være stedfortræder for formanden.
 • støtte og være sparringspartner for formanden.

Det er sekretærens opgave at

 • i samråd med formanden udarbejde dagsorden til bestyrelsesmøde.
 • lægge dagsorden i Dropbox min. 1 uge før bestyrelsesmøde.
 • skrive referat fra bestyrelsesmøde og udsende det til bestyrelsesmedlemmerne max. 7 dage efter mødet.
 • skrive referat fra andre møder i kajakklubregi, hvor sekretæren deltager - f.eks. generalforsamling.
 • sætte kopi af referat fra bestyrelsesmøder i mappe samt på hjemmesiden.  
 • skrive kort referat over bestyrelsens arbejde og beslutninger til hjemmesiden.

For at næstformand/sekretær skal kunne udføre sine opgaver

 • skal bestyrelsesmedlemmerne sende forslag til dagsordenen min. 1 uge før bestyrelsesmøde.
 • skal formanden løbende holde næstformanden orienteret om aktuelle sager.

 

Kassererens arbejdsområder

I henhold til Troense Kajakklubs gældende vedtægter vælges kassereren på den ordinære generalforsamling i ulige år.

Det er kassererens opgave at

 • vedligeholde klubbens medlemskartotek.
 • opkræve kontingent.
 • betale regninger for klubbens indkøb.
 • udarbejde klubbens årlige regnskab.
 • udarbejde 2 gange årligt regnskabsbalancer, som forelægges bestyrelsen til orientering.
 • udskrive fakturaer.
 • udarbejde indberetninger.
 • søge kommunale tilskud.
 • varetage klubbens forsikringsforhold.

For at kassererens arbejde skal kunne udføres

 • skal regninger for klubindkøb tilsendes kassereren direkte af leverandør eller udlægshaver, således at afregningerne kan foregå rettidigt.
 • kan der kun gives henstand med kontingentindbetalinger af kassereren – og kun undtagelsesvis.
 • skal medlemsoplysninger f.eks. adresseændringer og ændringer i medlemskab straks meddeles kassereren.
 • kan udmeldelse af klubben ske pr. mail inden 1. marts.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 28.6.2017