Vedtægter

 

§ 1. NAVN og HJEMSTED

Troense Kajakklub, der har hjemsted i Svendborg kommune, blev stiftet den 15 juni 1990 og er tilsluttet Dansk Kano- og Kajak Forbund.


§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er at fremme og styrke interessen for kajaksport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne sportsgren.

 

§ 3. MEDLEMSKAB

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som er fyldt 10 år. Indmeldelsen sker skriftligt ved henvendelse til bestyrelsen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Udmeldelse kan ske løbende med virkning fra først kommende 1. marts, som også er skæringsdato for rettidig indbetaling af kontingent. Deltagelse i generalforsamling, vinteraktiviteter samt opretholdelse af evt. kajakopbevaringsplads mv. fordrer derfor betaling inden 1. marts.

Som passivt medlem kan enhver som støtter klubben økonomisk optages.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde klubbens vedtægter og de regler, som foreligger. Et medlem kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde eller modarbejder foreningen eller dens formål. Ved grov usportslig, usømmelig eller på anden måde upassende adfærd kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen. Ekskluderede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling såfremt dette ønskes. Medlemmet gøres opmærksom på DIF’s pjece: Eksklusion fra DIF-foreninger.


§ 4. KONTINGENT 

Klubbens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Kontingentet opkræves helårsvis forud. Kontingentet dækker perioden 1. marts – 28./29. februar og skal være betalt inden 1. marts.


§ 5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ligesom indvarslingen udsendes til de medlemmer, som er registreret på maillisten.

Regnskabet kan rekvireres hos kassereren 8 dage inden generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden offentliggøres via hjemmesiden, maillisten og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har samtlige aktive medlemmer, der er fyldt 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle sager afgøres ved simpelt flertal.

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller 20 medlemmer kræver det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme tidsfrister som for ordinær generalforsamling. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde nedenstående punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
 6. Godkendelse af udvalgsudpegede bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisorer.
 8. Evt.


§ 6. KLUBBENS LEDELSE 

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer hvoraf formand, sekretær/næstformand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem vælges på ordinær generalforsamling. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Sekretær/næstformand og kasserer vælges i ulige år. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne i flg. udvalg:

 1. Tur- og aktivitetsudvalget
 2. Instruktionsudvalget.
 3. Hus- og materieludvalget.

Hvert udvalg udpeger 1 bestyrelsesmedlem. De udpegede personer skal godkendes ved den ordinære generalforsamling. I lige år vælges bestyrelsesmedlem i udvalg 1 og 2. I ulige år vælges bestyrelsesmedlem i udvalg 3.

Alle valg gælder for 2 år og sker ved skriftlig afstemning. De faste udvalg sammensættes ved standerstrygningen i oktober. Alle udvalg udarbejder for funktionsområdet en beskrivelse, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad-hoc-udvalg. Bestyrelsen kan til enhver tid indbyde repræsentanter fra andre udvalg til bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen disponerer i alle forhold for Troense Kajakklub.

Der vælges ingen suppleanter. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, indsætter bestyrelsen en suppleant. Ved næstfølgende generalforsamling foretages nyvalg til den pågældende post.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner besluttet af bestyrelsen så som optagelse af lån kræves dog underskrift af formand og kasserer i foreningen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som foreningen har indgået.

 

§ 7. REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift.

2 interne revisorer vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.


§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, dog ikke § 10.


§ 9. FORSIKRING

Private kajakker og udstyr er ikke forsikret af klubben.


§ 10. KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, som kun behandler dette punkt.

For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

Evt. økonomiske midler skal overgå til foreninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Svendborg Kommune. Denne paragraf kan kun ændres ved samme procedure som ved klubbens opløsning.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 10. marts 2020.
Ovenstående vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter.