Opbevaring af private kajakker

 

Regler for opbevaring af private kajakker

 • Man kan komme i betragtning, hvis man er aktiv. Det vil sige, at man som medlem af Troense Kajakklub har roet min. 500 km inden for de 2 foregående år, som opgjort i kilometerstatistikkerne*. Ved børn og unge, kan der - efter indstilling fra udvalgsformanden - dispenseres fra antallet af km. Pladsen kan kun anvendes til det roende medlems egen kajak. I fordelingen af pladser tildeles klubbens aktive instruktører (ikke hjælpeinstruktører) forlods en plads – hvis de ønsker det. Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående**.
 • Kajakken opbevares på eget ansvar. Klubben hæfter ikke for eventuelle skader.
 • Det er Hus- og materieludvalget, der suverænt bestemmer, hvor klubbens kajakker skal ligge, og derefter er det bestyrelsen, der fordeler de overskydende pladser til opbevaring af private kajakker***.
 • For tildeling af kajakplads i kommende sæson skal ansøgning sendes til formanden pr. mail senest 1. marts. Ansøgning kan ført sendes, når du har en kajak. Hvis der er yderligere pladser, tildeles de efter først-til-mølle-princippet.
 • Har man fået tildelt en kajakplads og fortsat opfylder kriterierne for at være aktiv, kan man kun miste sin plads, hvis klubben er nødsaget til at inddrage den til egne kajakker.
 • Hvis du som medlem af Troense Kajakklub ikke har roet 500 km de to foregående år, kan du risikere at miste din plads til en ansøger, der opfylder kriterierne for at være aktiv. I god tid inden 1. marts vil du få at vide, hvis du ikke længere er berettiget til en plads. Pladser skifter dog kun ejer 1. marts eller efter aftale med bestyrelsen.
 • Har et medlem overhovedet ikke roet et år, vil medlemmet blive bedt om at hjemtage sin kajak.

* Kilometerstatistikkerne kan ses i Rokort, og er baseret på de data, som det enkelte medlem selv taster ind i forbindelse med hver tur på vandet. Rosæsonnen for indeværende år slutter den 14.10 og ny sæson for kommende år starter 15.10. 

** Dispensation gives kun for 1 år af gangen og max. 2 år i træk. Ansøgning om dispensation ift. kommende sæson skal være formanden i hænde (pr. mail) inden 1. marts.

*** Da nogle pladser er mere attraktive end andre, er pladserne fordelt efter denne liste (kun tilgængelig for medlemmer). Det er ens anciennitet (tidspunktet for ansøgning om plads), der bestemmer ens plads på listen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i marts 2019 drøftet ændring af reglerne for opbevaring af private kajakker, herunder deres placering, reglerne for dispensation og antallet af private kajakker i forhold til klubkajakker. Bestyrelsen er nået til enighed om, at ændre reglerne på følgende punkter:

 • Pladserne er til aktive roere, dvs. til medlemmer der har roet minimum 500 kilometer inden for de 2 foregående år i den kajak der aktuelt opbevares i klubben. Dette for også at undgå inaktive kajakker og/eller at attraktive pladser bruges som kajakhotel. 
 • Roer et medlem i en kajak der ikke er registreret i ROKORT eks. lejer/lånes en kajak på ferie eller andre tidspunkter – kan medlemmet registrere det i ROKORT som ”P – privat”. Det må ikke registreres på medlemmets egen kajak. 
 • Pladsen kan udlånes midlertidigt til andre medlemmer efter reglerne i Ka´Byt, dvs. til andre medlemmer med kajakopbevaringsplads eller som er på venteliste til kajakopbevaringsplads. 
 • Der kan alene dispenseres fra reglerne, om minimum 500 roede kilometer til unge under 25. Ansøgning om dispensation sendes til formanden. Dispensationsansøgninger behandles af bestyrelsen. Der kan gives dispensation for en tidsbegrænset periode. Det betyder, at der fremover ikke bevilges dispensation efter ansøgning i forbindelse med længerevarende sygdom. Sæsonen må om muligt, tilrettelægges således, at der løbende roes tilstrækkelige kilometer til at opfylde reglerne, også hvis der skulle opstå sygdom og skader. 
 • Instruktører der ikke er aktive skal opfylde de almindelige regler for private kajakpladser. En instruktør er ikke aktiv som instruktør, hvis vedkommende ikke i det enkelte år, har deltaget i grundforløb/intro/ungeholdet. Vedkommende instruktør skal i det år ro minimum 250 kilometer. 
 • Betaler et medlem (herunder også instruktører) med kajakopbevaringsplads ikke kontingent rettidigt, mister vedkommende sin plads. 
 • Ændringer af reglerne for opbevaring af private kajakker træder i kraft i sæson 2021 (dvs. fra 15.10.2020 til 14.10.2021), således at hele sæson 2021 kan tilrettelægges ud fra de ændrede regler. 

Antallet af private kajakpladser fastlåses til 41. Det er bestyrelsens mål, at der til den kommende sæson indkøbes ca. 4 nye kajakker, og at der løbende fremover sker en fornyelse af flåden med attraktive kajakker.

(Ændringerne er vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2020 som en del af beretningen.)