Klubbens forsikringer

Troense Kajakklubs bygninger er bygningsforsikret i ALKA. 

Policenr.: 1044313584
Telefon: 4358 5573
Mailadresse: kce@alka.dk

Troense Kajakklub har derudover en Erhvervsforsikring i TRYG

Policenr: 655-464-013
Telefon: 7011 2020
Hjemmeside: www.tryg.dk

Stormflodserstatning

Det er Stormrådet, som fra gang til gang afgør, om en storm har haft en sådan karakter, at man kan få erstatning. Skader anmeldes til Klubbens brandforsikring- i vort tilfælde – ALKA.
Alle henvendelser til de ovennævnte forsikringsselskaber skal gå gennem bestyrelsen evt. direkte til klubbens kasserer, Pernille Mahnfeldt kasserer@troense-kajakklub.dk, som p.t. er kontaktperson til forsikringsselskaberne.
Erhvervsforsikringens dækningsområder og -grader er udarbejdet i samarbejde mellem DKF, DGI, DDS og TRYG.

Rede penge

Uanset dækningsbegrænsninger, dækker forsikringen rede penge for indtil 25.000 kr, når disse midlertidigt beror hos et bestyrelsesmedlem i forbindelse med bankospil, sommerfester o. lign. Dækningen ophører førstkommende hverdag kl. 18.00. Forsikringsbetingelsernes definition af indbrudstyveri er også gældende for denne udvidelse.

Medlemmers personlige ejendele

Forsikringen dækker brand-, tyveri- og vandskade på medlemmernes personlige ejendele, sportstøj m.v.
Retten til erstatning for tyveri er betinget af, at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud.
Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande.
Forsikringen omfatter ikke rede penge, pengerepræsentativer, ure og smykker.
Dækningen er subsidiær i forhold til en af medlemmet tegnet forsikring.
Forsikringssummen udgør kr. 250.000 (indeks 2006), dog maksimalt kr. 5.000 kr. pr. medlem.
Der gøres ikke underforsikring gældende.
Ved enhver tyveriskade gælder der en selvrisiko på kr. 1.000 (indeks 2006). 

Både med påhængsmotor, kanoer og kajakker

Denne forsikring omfatter både med påhængsmotor, robåde, kanoer og kajakker, samt tilhørende dele, såfremt disse ikke er omfattet af en anden forsikring. 

Transport

Forsikringen er udvidet med følgende:
Transportforsikring af både og tilbehør.
Forsikringen dækker:
Pludselig fysisk skade på og tab af de forsikrede genstande
- under transport i Danmark og Europa.
- under på - og aflæsning, op - hen - og nedbæring i forbindelse med transporten.
- Med pludselig fysisk skade forstås en skade, som skyldes en udefra kommende og
- Øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal således ske samtidig.

Forsikringen dækker ikke:
- tyveri fra åbne eller uaflåste biler
- glemte og forlagte genstande
- skade som følge af bådens egen beskaffenhed
- skade opstået under sejllads
- kørselsuheld, hvor forsikringstageren, eller anden fører med forsikringstagerens vidende, var beruset
- tab som følge af bedrageri eller underslæb.

Forsikringen omfatter: Både og tilbehør.
Forsikringssum: Den samlede maksimale forsikringssum for foreningen udgør kr. 250.000
Selvrisiko: for transportforsikringen gælder samme selvrisiko som forsikringen i øvrigt.

Ønsker det enkelte medlem supplerende dækning af kajak + personlige ejendele, må det kontakte eget forsikringsselskab.

Klubbens forsikringer er de forsikringsforhold, som TK kan tilbyde medlemmerne.

Det er vigtigt at understrege, at erstatning i forbindelse med tyveri kun kan udløses, hvis der er synlige beviser på indbrud.

Ønsker et medlem de samlede betingelser for forsikringen (56 sider), kan de rekvireres hos kasserer@troense-kajakklub.dk

Svendborg, den 4. maj 2014